missie projecten onderzoek publicaties educatie in de media steun internationaal contact Links Home Colofon

 

     
 

Onderzoek

Stichting Aarde doet en begeleidt veel onderzoek. Doel is enerzijds om de ideologie en uitgangspunten van het huidige economische systeem bloot te leggen, en anderzijds de aandacht te vestigen op het opkomende duurzaam economisch alternatief. Bij dat alternatief kijken we zowel naar de wetenschappelijke onderbouwing (het gaat immers om een nieuw economisch paradigma) als naar praktijkvoorbeelden.

Onderzoek naar de bijdrage van regionalisering aan duurzaamheid
In 2005 heeft een medewerkster van het Centre for Sustainable Management of Resources (Radboud Universiteit) onderzoek gedaan naar het positieve effect van economische regionalisering op duurzaamheid. Zij onderzocht, naast het werk van Willem Hoogendijk, werk van vele andere auteurs die het grote belang van regionalisering inzien. Voorbeelden zijn Michael Shuman, Fred Curtis en Richard Douthwaite. Stichting Aarde was opdrachtgever van dit onderzoek.
De resultaten zijn niet gepubliceerd. Het CSMR bekijkt momenteel de mogelijkheden voor een interdisciplinair onderzoeksprogramma rond de duurzame regio, waarbij fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek moeten samengaan. De stadsregio Arnhem-Nijmegen zou daarbij centraal staan.

Succesvolle voorbeelden van Duurzame Regionale Economieën
Met subsidie van de gemeente Utrecht deden wij internationaal onderzoek naar praktijk-voorbeelden van regionale zelfvoorziening. Hiervan werd een rapport gemaakt, genaamd Economische streken. U kunt hier het hoofdstuk downloaden over het Oostduitse dorpje Wulkow, dat erin is geslaagd om grotendeels zelfvoorzienend te worden voor de behoefte aan voedsel en energie.
Indien u belangstelling heeft voor het volledige en inspirerende rapport, neemt u dan contact met ons op.

Literatuuronderzoek geldsysteem en duurzaamheid
Als onderdeel van ons werkprogramma 2000-2002, dat werd gesubsidieerd door het Ministerie van VROM, werden vele boeken bestudeerd door een econoom die bij ons in dienst was. Het gaat om boeken die kritiek leveren op de huidige onduurzame economie en alternatieven aandragen. Het verslag kunt u hier downloaden.

Marktonderzoek
Voor ons ondernemingsplan, dat in 2005 werd afgerond, hebben we marktonderzoek gedaan. Daaruit bleek dat er veel behoefte bestaat aan regionalisering, de menselijke maat en gemeenschapsvorming. We voelen ons met name gesteund door het RIVM rapport Kwaliteit en toekomst, Verkenning van duurzaamheid (november 2004). Hierin komt naar voren dat 45% van de Nederlanders zich het meest aangetrokken voelt tot het wereldbeeld van de zogeheten 'Zorgzame Regio', waar de uitgangspunten en doelstellingen van Stichting Aarde in passen (zie deze link ).
De Zorgzame Regio is daarmee veruit het meest gewenste wereldbeeld. Een bespreking van dit rapport kunt u hier downloaden.

Een ander interessant rapport is het Sociaal Cultureel Rapport 2004. Hieruit blijkt dat er een grote kloof is tussen enerzijds de maatschappelijke wensen die leven bij de bevolking, en anderzijds wat diezelfde mensen verwachten dat er de komende jaren gaat gebeuren. De richting die we als maatschappij opgaan is niet de richting die de bevolking wenst. Er is grote behoefte aan de koers die Stichting Aarde voorstaat.

Een bespreking van het SCP rapport kunt u hier downloaden.