Beleidsplan Stichting Aarde 2020-2024

1. Inleiding

Stichting Aarde is opgericht in 1971 en daarmee een van de oudste milieuorganisaties van Nederland. Stichting Aarde heeft als doel bewustwording in de maatschappij voor een duurzame economie te realiseren en geeft hierover gevraagd en ongevraagd advies aan overheden en organisaties. Om dit doel te bereiken heeft stichting Aarde sinds haar oprichting meerdere symposia, publicaties en boekwerken uitgegeven en daarnaast bijgedragen aan meerdere campagnes. De komende jaren zal Stichting Aarde deze activiteiten voortzetten. Stichting Aarde wordt bestuurd door vrijwilligers en haar activiteiten worden gefinancierd door donaties.

1.1 Missie & visie

Sinds haar oprichting in 1971 bepleit Stichting Aarde een herziening van de economie waar geld weer ruilmiddel is in plaats van doel op zich. De stichting streeft naar een duurzame en sociale economie, zonder groeidwang, zonder overconsumptie en meer aandacht voor elkaar. Stichting Aarde is van mening dat het huidige economische systeem dat gebaseerd is op monetaire groei en overconsumptie niet meer voldoet; het leven op aarde staat aantoonbaar onder druk door de obsessie voor economische groei. Stichting Aarde voorziet dan ook een kalmering (krimp) van de huidige economie, waarbij productie van goederen duurzaam afgestemd worden op behoeften, en het geld slechts een middel is en geen doel. De stichting is apolitiek, onderzoekt, adviseert en bemoedigt. De missie van Stichting Aarde is haar doelstellingen te delen met vele maatschappelijke actoren zoals beleidsmakers en het brede publiek. Dit doet zij met name door middel van publicaties, gevraagd en ongevraagde adviezen en bijdragen aan lezingen of mee organiseren van symposia. Als één van de eerste milieu stichtingen in Nederland heeft Stichting Aarde een belangrijke rol gespeeld in het inspireren van de oprichting van soort gelijke stichtingen in Nederland.

1.2 Doelstelling

De primaire doelstelling van Stichting Aarde is bewustzijn bevorderen van de valkuilen in de huidige geldgroei-economie, het aanduiden van de alternatieven voor een geldkrimp-economie en bijdragen door middel van educatie en advies aan een transitie van de geldgroei naar de geldkrimp-economie, naar een flexibele economie. De Stichting realiseert deze doelstellingen door:

 1. Het schrijven publicaties, waaronder boeken, voor het brede publiek
 2. Het (mede) organiseren van symposia en geven van lezingen over alternatieve economie
 3. Het naar buiten treden in de media
 4. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van overheden en instellingen

De Stichting publiceert regelmatig boeken en artikelen waarin uitgelegd wordt hoe deze doeleinden kunnen worden bereikt. Deze publicaties zijn in verschillende talen verschenen waaronder Frans, Spaans, Engels en Tsjechisch.

1.3 Strategie

Om haar gedachtegoed over duurzame economie effectief te verspreiden in Nederland en daarbuiten is de Strategie van de stichting voor de komende jaren (2020-2024):

 1. Het publiceren van artikelen in toonaangevende kranten en tijdschriften
 2. Het publiceren van artikelen in meerdere talen
 3. Het mede-organiseren van een symposium over alternatieve economieën
 4. Het naar buiten treden in de media
 5. Het zelf organiseren en betrokken zijn in sensibiliseringscampagnes van zusterorganisaties

1.4 Huidige situatie
Sinds de oprichting van Stichting Aarde in 1971 zijn er een dozijn boeken gepubliceerd over alternatieve economie in vier talen, en tientallen kranten- en tijdschriftartikelen in binnen- en buitenland. Stichting Aarde is actieve deelnemer aan Platform Duurzame en Solidaire Economie (DSE) en aan Ontgroei, Dutch Degrowth Platform. Stichting Aarde treedt regelmatig op als gastspreker of medeorganisator in verschillende symposia. Stichting Aarde heeft hiermee bijgedragen tot de huidige herbezinning van ons economisch stelsel en alternatieven aangeduid zoals een circulaire-economie.

De stichting werd in de periode 2020-2021 als gevolg van gezondheids-omstandigheden van de voorzitter en de Corona-crisis enigszins gehinderd bij de praktische uitvoering van haar missie. Ondanks deze situatie zijn er verschillende opiniestukken gepubliceerd in toonaangevende kranten en heeft Stichting Aarde een Master Student van de Universiteit van Amsterdam als stagiaire aangenomen die voor Stichting Aarde onderzocht heeft welke stichtingen in de regio Midden-Nederland actief zijn die qua gedachtegoed op hetzelfde spoor zitten als Stichting Aarde. Deze stage leidde tot een publicatie voor Stichting Aarde (Capendale C., 2020, Zelfvoorzienend Utrecht, Stage Rapport Universiteit van Amsterdam, Amsterdam). De stichting is, na dit goede resultaat, voornemens de mogelijkheid voor onderzoekstages bij Stichting Aarde meer onder de aandacht te brengen bij relevante (hoger onderwijs) instellingen. Verder is Stichting Aarde betrokken bij het werken aan een Engelse vertaling van haar gedachtegoed. Het artikel werd al gebruikt aan de universiteit van Middlesex. Het is de verwachting dat de publicatie hiervan in 2022 zal geschieden in de UK. 

1.5 Activiteiten 

Stichting Aarde is voor de komende jaren van plan door te gaan waar ze al jaren mee bezig is:

 1. Het publiceren van artikelen 
 2. Het publiceren van boekwerken, brochures 
 3. Het naar buiten treden in de media 
 4. Het mede organiseren van een symposium over alternatieve economieën 

Ad1) Met enige regelmaat schrijft Stichting Aarde opiniestukken voor publicatie in toonaangevende kranten. Met als speciaal doel een positieve beïnvloeding en moedgeving van het bedrijfsleven om voortouw te nemen in de transitie naar een duurzamere economie. 

Ad2) Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de vertaling van een brochure over de transitie naar een duurzame economie.

Ad3) Stichting Aarde is voornemens binnen twee jaar een symposium mede te organiseren over krimp-economieën. Waarbij het opzetten van een zgn. economisch krimp-scenario en een flexibele economie centraal staan. Dit zal idealiter gebeuren in samenwerking met de zusterorganisaties Platform Duurzame en Solidaire Economie (DSE) en Ontgroei.

2. Organisatie

Stichting Aarde

KvK
FiscaalNummer
Rechtspersoon    
Rechtsvorm
Statutaire naam
Statutaire zetel
Bezoekadres    
Telefoonnummer    
Internetadres        
E-mailadres
Datum akte van oprichting    
Datum akte laatste statutenwijziging
Activiteiten SBI-code       
ANBI Status
41179698
RSIN 005711794
Stichting 
Stichting
Stichting Aarde 
Utrecht 
Parkstraat 28, 3581PK Utrecht 
0302314651 
www.aarde.org 
stichtingaarde@gmail.com
18-05-1971 
31-01-1996
94996 – Overige ideële organisaties Projecten voor regionalisering en zelfvoorziening.
Ja

Contactgegevens 

Voorzitter Mr D.W.W. Hoogendijk
Stichting Aarde
Parkstraat 28
3581 PK Utrecht
stichtingaarde@gmail.com
030-2314651
06-28194501
Penningmeester Dr K.F. Rijsdijk
Van Zijldreef 24
3981GX Bunnik
06-30095006
Algemeen Lid / Secretaris B.J.C. SnellensAlgemeen Lid Dr A.K.M. Rijken

2.1 Bestuur
Het KvK-geregistreerde huidige onbezoldigde bestuur bestaat uit vier leden: Mr Willem Hoogendijk (oprichter en voorzitter), Dr Kenneth Rijsdijk (penningmeester), Mw Birgit Snellens (algemeen bestuurslid, waarnemend secretaris), Dr Ton Rijken (algemeen bestuurslid). Daarnaast is Mw Dana Snellens (MSc) betrokken als vrijwilliger voor bestuursondersteunende taken.

3. Financiën

Stichting Aarde is een kleine stichting met een jaarlijkse omzet lager dan 10 keuro. Zij ontvangt giften van donateurs. Voor specifieke activiteiten wordt een gerichte mailing verstuurd en eventueel subsidie aangevraagd. De gelden van Stichting Aarde worden ingezet voor de lopende kosten van de Stichting en bijdragen aan de kosten voor activiteiten die de Stichting zelf onderneemt zoals publicatie kosten, symposia kosten of stage vergoedingen.


4. Contactgegevens

Stichting Aarde
Parkstraat 28
3581 PK Utrecht
stichtingaarde@gmail.com
030-2314651
06-28194501

IBAN nummer: NL17 TRIO 0198 3851 02

5. Tot slot – Toekomstplannen & -dromen

Recente publicaties van de Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC) en Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) geven een alarmerend beeld van de toestand van ons klimaat en natuur – een staat die met name het gevolg is van de huidige geldgroei-economie. Stichting Aarde zal dan ook haar publicitaire pijlen richten op nieuwsmedia en op platforms voor politiek en ondernemend Nederland om deze organisaties ertoe te bewegen om de transitie naar duurzamere economische systemen te omarmen. Daartoe zoekt de stichting ook versterking voor haar bestuur en start een werkgroep die het door de stichting gepresenteerde economisch alternatief weet te vertalen naar de (ondernemers) praktijk. De oriëntatie van de stichting blijft onveranderd: een ecologisch, economisch en sociaal radicaal geluid laten horen in ons land met het doel een economie die beter is voor onze natuur en solidairder voor alle burgers.